หลักสูตร

วัตถุประสงค์

 1. พื่อเผยแพร่หลักสูตรจินตคณิตของสมาร์ท เบรน ให้เข้าถึงสถานศึกษาทุกทั่วประเทศ
 2. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียน ที่ต้องการเรียนหลักสูตรจินตคณิตที่ถูกต้องและมีแบบ ฉบับมาตรฐานสากล
 3. เพื่อสร้างพลังสมอง พลังแห่งความจำ (Memory Power) ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยช่วยพัฒนาเยาวชนในด้านIQ,EQและMQ เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
 4. เพื่อลดช่องว่างระหว่างนักเรียนในเมืองกับต่างพื้นที่ ให้มีโอกาสได้เรียนเหมือนกัน เท่าเทียมกัน
 5. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในประเทศและต่างประเทศ พบปะแข่งขัน และเดินทางไปมาหาสู่กันได้ในอนาคต เพราะเรามีเครือข่ายทั่วประเทศและทั่วโลก
 6. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

หลักการเรียนการสอน - วิชาที่สอน

สอนวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาสมองให้มีความจำเป็นเลิศ และรู้จักใช้จินตนาการ ขึ้นในสมอง โดยใช้สมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก คือ ฟังและคิด ซึ่งสามารถฝึกฝนให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความคิดกว้างไกลเกิดความคิดสร้างสรรค์ อดทน และขยันหมั่นเพียร โดยจะใช้ตัวเลขเป็นสื่อนำในการสอน ซึ่งเด็กๆ สามารถนำวิชาที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับการเรียนของเด็กๆ ในวิชาบังคับอื่นใดก็ได้ อาทิเช่น เพิ่มความจำในการอ่านตำรา เพิ่มความเข้าใจและการฟังอย่างมีเหตุผลในห้องเรียนได้ดีขึ้น คิดได้เร็วขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาที่ เรียนละมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถทำได้ หรือเรียนให้เก่งได้อย่างแน่นอนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ระดับที่ 1–2
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมองทั้งสองข้าง โดยรู้จักการใช้นิ้วมือคำนวณตัวเลข ตั้งแต่ 1 – 99 ได้ และสอนให้รู้จักการคำนวณตัวเลขโดยใช้ลูกคิดในการบวกและลบตัวเลขและเรียนรู้เทคนิคการคำนวณโดยใช้จินตภาพลูกคิด
 
ระดับที่ 3–4
สอนให้รู้จักการคำนวณตัวเลขโดยใช้ลูกคิดในการคูณและหารเบื้องต้น
 
ระดับที่ 5–7
เรียนรู้เทคนิคการคำนวณโดยจินตภาพลูกคิด โดยรู้จักการสร้างภาพขึ้นในสมองสอนวิธีการใช้จิตใต้ สำนึกคำนวณตัวเลขได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยในหลักสูตรนี้เด็กจะได้เรียนการคำนวณเลขทศนิยมด้วย
 
ระดับที่ 8–9
จากการฝึกฝนและอบรมในระดับนี้ เด็กจะมีสมาธิต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพมากซึ่งเด็กสามารถคำนวณ ตัวเลข 5 - 6 หลัก 10 บรรทัด ในการบวก - ลบ ได้อย่างรวดเร็วด้วยเวลาประมาณ 30 วินาที โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น
 
ระดับที่ 10
เด็กในระดับนี้จะเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เขาจะมีความ พร้อมในทุกๆด้านทุกสาขา วิชาดังเช่นที่ประเทศอื่นๆ ประสบความสำเร็วแล้วด้วยเยาวชนรุ่นใหม่ อาทิเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง สิงค์โปร มาเลเซีย ฯลฯ
 
ความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก จะต้องได้รับการพัฒนาก่อนอายุ 12 ปีการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโต
ทางสติปัญญาในวัยเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อนอายุ 12 ปี ระดับการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กที่มี อายุระหว่างนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่ออนาคตของเด็ก เด็กที่ได้รับการเรียนรู้ทางสติปัญญาในอายุระหว่างนี้ จะยัง คงรักษาความเฉลียวฉลาดไว้ตราบจนอายุ 70 ปี หากเด็กคนใดที่ขาดการเรียนรู้ที่จะพัฒนา ทางสติปัญญาแล้ว ความสามารถทางพลังสมองของเขาจะลดลงเป็นอย่างมาก เมื่อเริ่มเข้าสู่อายุ 20 ปี
 
วิจัยโดย PROF.H.J. EYSENOK มหาวิทยาลัย LONDON
DR. ROBERT B. SLONE/ มหาวิทยาลัย HAWAII
ได้วิจัยแล้วพบว่า ระบบการศึกษาเกือบทั้งหมด เป็นระบบที่ขาดการพัฒนาสมอง โดยเฉพาะการพัฒนาสมองฝั่งซ้าย

เรียน สมาร์ท เบรน แล้วได้อะไร?

 1. ประกาศนียบัตร สามารถนำไปเรียนต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเครือข่าย
 2. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตลอดทั้งปี
 3. มาตรฐานหลักสูตรได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการยอมรับจาก ต่างประเทศ 9 ประเทศที่นำหลักสูตรไปใช้
 4. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
  - Malaysia Open
  - Indonesia Open
  - China Open
  และกิจกรรมที่ประเทศต่างๆ เช่น India, U.S.A., Kuwait จัดการแข่งขัน

หลักสูตรสมาร์ทเบรน

ระดับ
บวก - ลบ
คูณ
หาร
ระดับ 1
Basic
การคำนวณด้วยนิ้วมือ
วิธีการใช้นิ้วในการคำนวณ
แนะนำพื้นฐานลูกคิด
1-หลัก 3-6 แถว
1,2-หลัก 3-4 แถว
การคิดเลขตามคำบอก
(DICTATION) เบื้องต้น
-
-

ระดับ 2
Elementary

1-หลัก 3-7 แถว
1,2-หลัก 3-5 แถว

1-หลัก 5 แถว
2-หลัก 3 แถว
-
-
ระดับ 3
Intermediate "A"

1-หลัก 5 แถว
2-หลัก 3 แถว

2-หลัก ด้วย 1-หลัก
แนะนำพื้นฐานการหาร
1-หลัก ด้วย 1-หลัก
2-หลัก ด้วย 1-หลัก
ระดับ 4
Intermediate "B"

2-หลัก 4-5 แถว

2-หลัก ด้วย 1-หลัก

2-หลัก ด้วย 1-หลัก
3-หลัก ด้วย 1-หลัก
ระดับ 5
High "A"

2-หลัก 6-7 แถว

2-หลัก ด้วย 1-หลัก

2-หลัก ด้วย 1-หลัก
3-หลัก ด้วย 1-หลัก
ระดับ 6
High "B"

2-หลัก 8-9 แถว

2-หลัก ด้วย 1-หลัก
3-หลัก ด้วย 1-หลัก

2-หลัก ด้วย 1-หลัก
3-หลัก ด้วย 1-หลัก
4-หลัก ด้วย 1-หลัก
ระดับ 7
High "C"

2-หลัก 10 แถว
2,3-หลัก 10 แถว
(มีจุดทศนิยมด้วย)

3-หลัก ด้วย 1-หลัก
2-หลัก ด้วย 2-หลัก

4-หลัก ด้วย 1-หลัก
ระดับ 8
Advance "A"

2,3-หลัก 10 แถว
(มีจุดทศนิยมด้วย)
3-หลัก 10 แถว
(มีจุดทศนิยมด้วย)

2-หลัก ด้วย 2-หลัก

4-หลัก ด้วย 2-หลัก
5-หลัก ด้วย 2-หลัก
ระดับ 9
Advance "B"

3,4-หลัก 10 แถว
(มีจุดทศนิยมด้วย)
4-หลัก 10 แถว
(มีจุดทศนิยมด้วย)

3-หลัก ด้วย 2-หลัก
3-หลัก ด้วย 3-หลัก

4-หลัก ด้วย 2-หลัก
5-หลัก ด้วย 2-หลัก
4-หลัก ด้วย 3-หลัก
5-หลัก ด้วย 3-หลัก
ระดับ 10
Grand Level

4,5-หลัก 10 แถว
(มีจุดทศนิยมด้วย)

3-หลัก ด้วย 2-หลัก
3-หลัก ด้วย 3-หลัก
4-หลัก ด้วย 2-หลัก

5-หลัก ด้วย 2-หลัก
5-หลัก ด้วย 3-หลัก
6-หลัก ด้วย 2-หลัก
6-หลัก ด้วย 3-หลัก
6-หลัก ด้วย 4-หลัก